Algemene voorwaarden ‘metINGRID Office Support’

(opgesteld op 25 mei 2021)

 

Artikel 1. Definities

1.1   metINGRID Office Support’: de eenmanszaak ‘metINGRID Office Support’, gevestigd te Lent onder KvK nummer 82880255.

1.2   Klant: degene met wie ‘metINGRID Office Support’ een overeenkomst is aangegaan.

1.3   Partijen: ‘metINGRID Office Support’ en klant samen.

1.4   Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5   Diensten: alle diensten die ‘metINGRID Office Support’ voor de klant uitvoert.

1.6   Overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘metINGRID Office Support’ en klant krachtens welke ‘metINGRID Office Support’ de dienst zal uitvoeren.

1.7   Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8   Website: www.metingrid.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ‘metINGRID Office Support’.

2.2   Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met ‘metINGRID Office Support’ of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van ‘metINGRID Office Support’ en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4   In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1   Offertes van ‘metINGRID Office Support’ zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2   Offertes van ‘metINGRID Office Support’ zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3   Als de klant de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.

3.4   ‘metINGRID Office Support’ zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.5   Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft ‘metINGRID Office Support’ het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6   ‘metINGRID Office Support’ behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens ‘metINGRID Office Support’ de opdracht zal gaan uitvoeren.

Artikel 4. Prijzen

4.1   Alle door ‘metINGRID Office Support’ gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2   ‘metINGRID Office Support’ behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

4.3   ‘metINGRID Office Support’ behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.4   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ‘metINGRID Office Support’ vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4.5   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ‘metINGRID Office Support’, gelden voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 5. Overeenkomst en meerwerk

5.1   Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan ‘metINGRID Office Support’ verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

5.2   Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

5.3   Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal ‘metINGRID Office Support’ binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

5.4   ‘metINGRID Office Support’ heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

5.5   Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en ‘metINGRID Office Support’ zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

5.6   Indien de klant een overeenkomst met ‘metINGRID Office Support’ wenst te ontbinden of te annuleren, komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

5.7   Indien ‘metINGRID Office Support’, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is ‘metINGRID Office Support’ gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen.

5.8   Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die ‘metINGRID Office Support’ in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door ‘metINGRID Office Support’ uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor ‘metINGRID Office Support’

6.1   ‘metINGRID Office Support’ garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2   ‘metINGRID Office Support’ spant zich in om de gegevens die ‘metINGRID Office Support’ voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

6.3   Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient ‘metINGRID Office Support’ met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

6.4   ‘metINGRID Office Support’ is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin ‘metINGRID Office Support’ uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

6.5   In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is ‘metINGRID Office Support’ eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van ‘metINGRID Office Support’ en/of overige promotionele uitingen van ‘metINGRID Office Support’.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen voor klant

7.1   De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

7.2   De klant dient ‘metINGRID Office Support’ te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht ‘metINGRID Office Support’ onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar ‘metINGRID Office Support’ om verzoekt.

7.3   Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘metINGRID Office Support’ zijn verstrekt, heeft ‘metINGRID Office Support’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

7.4   De klant stelt ‘metINGRID Office Support’ steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

7.5   Bij klachten over de door ‘metINGRID Office Support’ geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan ‘metINGRID Office Support’ binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart ‘metINGRID Office Support’ één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

7.6   De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die ‘metINGRID Office Support’ nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is ‘metINGRID Office Support’ niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

7.7   Wanneer ‘metINGRID Office Support’ inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. ‘metINGRID Office Support’ is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

Artikel 8. Levering en levertijd

8.1   De door ‘metINGRID Office Support’ te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door ‘metINGRID Office Support’ opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

8.2   Een door ‘metINGRID Office Support’ vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt ‘metINGRID Office Support’ niet van rechtswege in verzuim.

8.3   Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien ‘metINGRID Office Support’, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.4   De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door ‘metINGRID Office Support’ mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

8.5   Aan de leveringsplicht van ‘metINGRID Office Support’ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘metINGRID Office Support’ geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 9. Betaling

9.1   De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

9.2   Alle door ‘metINGRID Office Support’ verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ‘metINGRID Office Support’ biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

9.3   Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4   Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

9.5   De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.6   In bovenstaande gevallen heeft ‘metINGRID Office Support’ voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

9.7   De klant gaat er mee akkoord dat ‘metINGRID Office Support’ elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt ‘metINGRID Office Support’ zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

9.8   Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

9.9   De klant kan bezwaren tegen de door ‘metINGRID Office Support’ verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan ‘metINGRID Office Support’ kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal ‘metINGRID Office Support’ een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

9.10  Alle door ‘metINGRID Office Support’ geleverde producten en diensten blijven eigendom van ‘metINGRID Office Support’ totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan ‘metINGRID Office Support’ zijn voldaan.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2  Het is ‘metINGRID Office Support’, na beëindiging van de samenwerking, verboden om zonder voorafgaande toestemming van de klant gebruik te maken van informatie en klantcontacten. Bij overtreding van dit artikel is, per voorval, een bedrag groot van € 5.000,00 direct opeisbaar, te betalen door ‘metINGRID Office Support’ aan klant.

Artikel 11. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

11.1  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij ‘metINGRID Office Support’ tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2  De door ‘metINGRID Office Support’ geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3  De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van ‘metINGRID Office Support’ en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

11.4  Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van ‘metINGRID Office Support’.

11.5  Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door ‘metINGRID Office Support’ ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van ‘metINGRID Office Support’, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

11.6  Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door ‘metINGRID Office Support’ geleverde producten blijven eigendom van de klant.

11.7  ‘metINGRID Office Support’ is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van ‘metINGRID Office Support’ plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant ‘metINGRID Office Support’ vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1  Iedere overeenkomst tussen ‘metINGRID Office Support’ en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. ‘metINGRID Office Support’ kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

12.2  Indien ‘metINGRID Office Support’ onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

12.3  In aanvulling op artikel 10.2 is ‘metINGRID Office Support’ dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘metINGRID Office Support’ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ‘metINGRID Office Support’ toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel

12.4  ‘metINGRID Office Support’ sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door ‘metINGRID Office Support’ geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van ‘metINGRID Office Support’.

12.5  ‘metINGRID Office Support’ is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

12.6  Klant vrijwaart ‘metINGRID Office Support’ voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van ‘metINGRID Office Support’.

12.7  ‘metINGRID Office Support’ is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 13. Onderbreking van de diensten en overmacht

13.1  ‘metINGRID Office Support’ is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

13.2  ‘metINGRID Office Support’ is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ‘metINGRID Office Support’ weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

13.3  ‘metINGRID Office Support’ kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie ‘metINGRID Office Support’ een overeenkomst is aangegaan.

13.4  Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 14. Duur overeenkomst en beëindiging

14.1  Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

14.2  Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

14.3  Beide partijen, zowel klant als ‘metINGRID Office Support’, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

14.5  In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan ‘metINGRID Office Support’ de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met ‘metINGRID Office Support’ voortvloeiende verplichting;
  • klant inbreuk maakt op rechten van derden;• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van ‘metINGRID Office Support’;
  • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
  • bij terugkerende betalingsproblemen.

14.6  ‘metINGRID Office Support’ zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.7  Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die ‘metINGRID Office Support’ vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.8  ‘metINGRID Office Support’ behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien ‘metINGRID Office Support’ overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelden of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 15. Conformiteit

15.1  ‘metINGRID Office Support’ zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en ‘metINGRID Office Support’ in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

15.2  In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van ‘metINGRID Office Support’ worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van ‘metINGRID Office Support’ aannemelijk kanmaken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van ‘metINGRID Office Support’.

15.3  Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door ‘metINGRID Office Support’ te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van ‘metINGRID Office Support’, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ‘metINGRID Office Support’ en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2  Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor ‘metINGRID Office Support’ alleen bindend indien en voor zover deze door ‘metINGRID Office Support’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3  Indien ‘metINGRID Office Support’ op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5  Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien ‘metINGRID Office Support’ hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘metINGRID Office Support’ partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7  De klant en ‘metINGRID Office Support’ zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8  Indien dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen ‘metINGRID Office Support’ en de klant.